Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων

Ο Περιοδικός 'Ελεγχος υφιστάμενων ανελκυστήρων από έναν ανεξάρτητο και έγκυρο Φορέα Ελέγχου έχει ως σκοπό την πιστοποίηση  της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα τόσο για τους επιβάτες που τον χρησιμοποιούν, όσο και για το προσωπικό συντήρησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο Περιοδικός  Ελεγχος  δεν αντικαθιστά τη συντήρηση του ανελκυστήρα από υπεύθυνο συνεργείο συντήρησης, αλλά είναι ένα επιπλέον μέτρο για την επιβεβαίωση της ασφάλειας που παρέχει στους επιβαίνοντες η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα.

Οι Περιοδικοί Έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα, και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.

 Στην Ελλάδα, η πιο πρόσφατη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) καθώς και οι διορθώσεις των σφαλμάτων αυτής στο ΦΕΚ 424/Β/10.03.2009.

Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, ο Περιοδικός Έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από τους Διαπιστευμένους Οργανισμούς.

Οι ανελκυστήρες που πρέπει να περάσουν από περιοδικό έλεγχο χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες, με τις αντίστοιχες χρονικές προθεσμίες που ακολουθούν:

Για τους ανελκυστήρες με στοιχεία νομιμότητας και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, έχει παρέλθει η προθεσμία ελέγχου (31.12.2010) και πρέπει να διενεργηθεί άμεσα ο έλεγχος τους.

 Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης έχει παρέλθει η προθεσμία ελέγχου (31.12.2011) και πρέπει να διενεργηθεί άμεσα ο έλεγχος τους.

• Για τους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής, έχει παρέλθει η προθεσμία ελέγχου (31.12.2012) και πρέπει να διενεργηθεί άμεσα ο έλεγχος τους.

• Για τους ανελκυστήρες με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου, ανάλογα με τη χρήση και το πλήθος των ορόφων από 1 έως 6 χρόνια και αναλυτικότερα:

        • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6ετία.

        • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5ετία.

        • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4ετία.

       • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 3ετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.

        • Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους, σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης, και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Είδος Ανελκυστήρα

Προθεσμία διεξαγωγής περιοδικού ελέγχου

Με στοιχεία νομιμότητας και για τους οποίους έχει παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους.

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ

( 31.12.2010)

 

Με προέγκριση εγκατάστασης

ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ   (31.12.2011)

Χωρίς στοιχεία νομιμότητας, ανεξαρτήτως έτους κατασκευής


ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΛΘΕΙ   (31.12.2012)

Με πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου

Κατοικίες

Επαγγελματική χρήση

Δημόσιοι χώροι , νοσοκομεία, ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι  στάθμευσης, και γενικά κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό

Μέχρι 6 στάσεις,  κάθε 6ετία*.

Περισσότερες από 6 τάσεις, κάθε 5ετία*.

 

Μέχρι 6 στάσεις, κάθε  4ετία*.

Περισσότερες από 6 στάσεις, ή/και ξενοδοχεία έως 200 κλίνες κάθε 3ετία*.

 

 

Κάθε 1 έτος*.

*Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.