Εξέταση Τύπου Ανελκυστήρων κατά την Οδηγία 95/16/ΕΚ

Εξέταση Τύπου «ΕΚ» ανελκυστήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα VB της Οδηγίας 95/16/ΕΚ, είναι η διαδικασία με την οποία ένας Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η Test Expert σαν Φορέας  Ελέγχου ανελκυστήρων, παρέχει την υπηρεσία Πιστοποίησης Μοντέλου ανελκυστήρα σύμφωνα με το Παράρτημα VB, Ενότητα Β της Οδηγίας 95/16/ΕΚ.