Πιστοποίηση Νέων Ανελκυστήρων κατά την Οδηγία 95/16/ΕΚ

Η κείμενη εθνική νομοθεσία, και συγκεκριμένα οι: 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. Οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008)
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97), που αποτελεί τη   προσαρμογή της Οδηγίας 95/16/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο,

αναφέρει για τους νέους ανελκυστήρες ότι πρέπει, πριν δοθούν σε χρήση στην αγορά, να φέρουν τη σήμανση CE και να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου ανελκυστήρων.

Η Test Expert σαν Φορέας Ελέγχου ανελκυστήρων, παρέχει τις εξής υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων:

 1.    Εξακρίβωση ανά μονάδα (Παράρτημα Χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.

 2.    Τελικός έλεγχος (Παράρτημα VI της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), εφαρμόζεται σε ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί σύμφωνα με ήδη πιστοποιημένα μοντέλα ανελκυστήρων και έχουν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου.