Σύνδεσμοι

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ιδρύθηκε με τον N. 3066/2002 και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα.

Η αρμόδια Γραμματεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Διδικτυακός τόπος πληροφόρησης της Ευρωπαικής Ένωσης για τους Κοινοποιημένους Φορείς.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ιδρύθηκε το 1976. Από το 1997 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο ΕΛΟΤ Α.Ε., υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης.