Γενικά

Για ιδιοκτήτες / διαχειριστές:

Αν ενδιαφέρεστε για τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα σας, μπορείτε να εκτυπώσετε την σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε συμπληρωμένη.

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσετε ένα αντίγραφο από όποιο νομιμοποιητικό στοιχείο υπάρχει για τον ανελκυστήρα σας, όπως: άδεια λειτουργίας, καταχώρηση / παλαιότερο πιστοποιητικό φορέα, κλπ.


Για εγκαταστάτες / μελετητές:

Για τον αρχικό έλεγχο και πιστοποίηση νέου ανελκυστήρα (Εξακρίβωση κατα Μονάδα) θα χρειαστείτε για τον τεχνικό φάκελο την σχετική αίτηση, καθώς και το έντυπο (υπόδειγμα) της Δήλωσης Πιστότητας.


Για κάθε σχετική πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.