Διαπίστευση / Αναγνώριση

Η Test Expert έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17020 ως φορέας ελέγχου τύπου Α για τον έλεγχο ανελκυστήρων.

Για τη δραστηριοποίηση σε αρχικούς και σε περιοδικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων, η Test Expert έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αριθμό κοινοποίησης 2259.